Οροι Προστασιας Δεδομενων

Ghettoblaster.gr - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ / ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ghettoblaster.gr Με την επιφύλαξη παντός νομιμου δικαιώματος

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υποδηλώνει την αποδοχή των σχετικών κάτωθι αναφερόμενων όρων κι προϋποθέσεων χρήσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ DΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας δύναται να περιέχει, μεταξύ άλλων θεμάτων ποικίλου ενδιαφέροντος, και πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας και τα προϊόντα της που εμπορεύεται,, πληροφορίες προς τους γονείς, διαφημίσεις, υπηρεσίες ψυχαγωγίας, κλπ

Το Ghettoblaster.gr προς το παρόν δεν συλλέγει, αποθηκεύει και /ή άλλως πως επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών της παρούσας ιστοσελίδας. Η κάτωθι αναφερόμενη πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τόσο των ενηλίκων όσο και των ανηλίκων επισκεπτών θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις το Ghettoblaster.gr ανακοινώσει ότι προτίθεται να συλλέξει, αποθηκεύσει ή άλλως πως επεξεργαστεί είτε τα δικά σας προσωπικά δεδοδένα είτε αυτά των παιδιών σας και αφού πρώτα εξασφαλίσει την τήρηση των προβλεπομένων από την κειμένη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διατυπώσεων και προϋποθέσεων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του Δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Ν. 2779/99, Π.Δ. 207 / 1998. Π.Δ. 79 / 2000 και άρθρο 8 Ν. 2819 / 2000), τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον Νομο και τις αρμόδιες Αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο Δικτυακός μας τόπος διατηρεί Αρχεία με τα στοιχεία αυτά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Οι χρήστες του δικτυακού μας τόπου παρέχουν την συγκατάθεση τους στην να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά τους στοιχεία από την Τράπεζα Ghettoblaster.gr.

Επιπλέον στη περίπτωση «δεσμών» προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/επισκέπτης του Δικτυακού μας τόπου έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης) σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, για το σκοπό αυτό, τυχόν αίτημα του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την Ghettoblaster.gr

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Το Ghettoblaster.gr αποσκοπεί στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών της ιστοσελίδας, ιδιαιτέρως δε όταν πρόκειται για παιδιά και ανηλίκους. Πρόθεση του Ghettoblaster.gr σχετικά με όλες τις ιστοσελίδες που τηρεί είναι η συμμόρφωση και εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και της Οδηγίας 95/46/ΕΚ περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όλες οι προωθητικές ενέργειες του Ghettoblaster.gr, της παρούσας ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης, εξετάζονται εξονυχιστικά προκειμένου να συμμορφώνονται με αυτές τις διατάξεις και αρχές.

Κατά την επίσκεψή σας στην παρούσας ιστοσελίδας, συγκεντρώνουμε πληροφορίες που σας αποδίδουν προσωπική ταυτότητα, τις οποίες χορηγείτε εσείς όταν εγγράφεστε ή άλλως πως δραστηριοποιείστε στην ιστοσελίδα μας. Με την άδεια του επισκέπτη και υπό την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος είναι άνω των 18 ετών οι ανωτέρω πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που χορηγούνται από τους επισκέπτες κατά την εγγραφή τους ή άλλη δραστηριοποίησή τους στις ιστοσελίδες, δύνανται να χρησιμοποιηθούν για προωθητικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς ή να διαβιβαστούν σε άλλες εταιρείες του ομίλου εταιρειών Ghettoblaster.gr υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία.

Το Ghettoblaster.gr δύναται να επιτρέψει σε τρίτους την πρόσβαση στη βάση των δεδομένων που τηρεί στο μέτρο που αυτό απαιτείται σε σχέση με τις παρεχόμενες από το Ghettoblaster.gr υπηρεσίες, όπως π.χ. κατά την παροχή τεχνικών ή διεκπεραιωτικών υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρέχονται από τρίτους), ωστόσο η αποκάλυψη τέτοιων δεδομένων υπόκειται σε συμβάσεις περί τήρησης απορρήτου και εμπιστευτικότητας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται ηλεκτρονικά χρησιμοποιούνται από το Ghettoblaster.gr για ανάλυση marketing και προκειμένης της βελτίωσης των προϊόντων, των υπηρεσιών και των ιστοσελίδων της εταιρείας μας. Σε περίπτωση που το Ghettoblaster.gr θεωρήσει ότι η περιήγηση οποιουδήποτε επισκέπτη στην ιστοσελίδα μας δύναται να βλάψει είτε την εταιρεία μας είτε τον παρόντα δικτυακό τόπο είτε οποιονδήποτε τρίτο, δικαιούμαστε να αποκαλύψουμε υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις και διαδικασίες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία τα προσωπικά του στοιχεία προκειμένου να αποτρέψουμμε την οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία. Σε αυτήν την περίπτωση θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να εντοπίσουμε το συγκεκριμένο επισκέπτη, να επικοινωνήσουμε μαζί του ή να κινηθούμε εναντίον του δικαστικώς. Επίσης δικαιούμαστε να αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα όταν η αποκάλυψη αυτή επιβάλλεται από το νόμο ή σε απάντηση αποδεδειγμένα νόμιμου αιτήματος.

Χρησιμοποιούμε τεχνολογία «cookie» (όταν ο εξυπηρετητής αποθηκεύει ειδικούς κωδικούς στον ηλεκτρονικό υπολογιστή επισκέπτη) προκειμένου να εντοπίζουμε τον συνολικό αριθμό των επισκεπτών σε κάθε μια από τις ιστοσελίδες μας υπό μορφή συνολικής απαρίθμησης. Σε αυτή τη διαδικασία δεν εξάγουμε αυτόματα πληροφορίες επί προσωπικών δεδομένων. Η τεχνολογία «cookie» χρησι?οποιείται μόνον για τη συλλογή μη προσωπικών ανωνυμοποιημένων πληροφοριών όπως π.χ. τον τύπο του browser, το λειτουργικό σύστημα και τα ονόματα πεδίου προκειμένου να προσαρμοστεί η ιστοσελίδα στις ανάγκες κάθε επισκέπτη και να βελτιωθεί η εμπειρία που αποκομίζει ο επισκέπτης της ιστοσελίδας. Επίσης χρησι?οποιούμε και άλλης μορφής τεχνολογία, που ονομάζεται καθαρό GIF’s η οποία μας παρέχει άλλες σημαντικές ανώνυμες πληροφορίες, όπως πχ πότε έχει ανοιχτεί ένα ηλεκτρονικό μήνυμα. Αυτές οι μέθοδοι μας βοηθούν να αντιληφθούμε τους τρόπους διαχείρισης του δικτυακού μας τόπου από τους επισκέπτες μας και την αντίστοιχη προσαρ?ογή του στις ανάγκες τους.

Χρησιμοποιούμε τεχνολογία διαφήμισης τρίτων για προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας. Αυτή η τεχνολογία σας καθιστά ανώνυμο στο συνεργάτη που παρέχει τις διαφημιστικές αυτές υπηρεσίες. Κατά την επίδειξη των διαφημίσεων μας σε εσάς, ένα μοναδικό cookie ενδέχεται να τοποθετηθεί σε ή να αναγνωριστεί από τον browser σας. Επίσης διαβιβάζουμε πληροφορίες περί της χρήσης της ιστοσελίδας από τους επισκέπτες μας σε εξυπηρετητές αξιόπιστων τρίτων προκειμένου να εντοπίσουμε την ή τις ιστοσελίδες όπου διενεργούνται διαφημίσεις από πύλες εισόδου διαδικτύου (banners) και να διαπιστώσουμε ποιες από τις πύλες εισόδου του διαδικτύου οδηγούν χρήστες στην ιστοσελίδα μας. Για να το επιτύχουμε αυτό χρησι?οποιούμε τεχνολογία καθαρού GIF’s και cookies που μας παρέχεται από τον τρίτο προμηθευτή μας στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται και διασυνδέονται για λογαριασμό μας μέσω αυτής της τεχνολογίας δεν αποσκοπούν ούτε συντελούν στην αναγνώρισή σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο επισκέπτης έχει παράσχει πληροφορίες επικοινωνίας και είναι 18 ετών και άνω και έχει δηλώσει ότι θα επιθυμούσε να λαμβάνει μηνύματα από εμάς, θα αποστέλλουμε σχετικές ειδοποιήσεις στους επισκέπτες, συνήθως μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Οι ειδοποιήσεις αυτές που θα αποστέλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα θα αναγγέλλουν αναβαθμίσεις της ιστοσελίδας, πληροφορίες για νέα προϊόντα, προωθητικές και άλλες συναφείς ενημερώσεις που ενδεχομένως να ενδιαφέρουν τον επισκέπτη. Ο υπεύθυνος ταχυδρομικών αποστολών άμεσα ή μέσω ανακοινώσεων θα ενημερώνει τον επισκέπτη πώς να αποκλείει τη συγκεκριμένη εφαρμογή, πως δηλαδή να διακόπτει οποτεδήποτε την αποστολή τέτοιων ανακοινώσεων και μηνυμάτων.

Επίσης το Ghettoblaster.gr συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ονόματα, διευθύνσεις, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, και τα συναφή, όταν παρέχονται οικειοθελώς και εγγράφως από τον επισκέπτη σε οποιονδήποτε από τους καταλόγους επισκεπτών, αρχεία ή στα πεδία διαγωνισμών ή εκθέσεων. Με την εξαίρεση των κάτωθι αναφερομένων, δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα για παιδιά και ανηλίκους (κάτω των 18) χωρίς προηγούμενη συναίνεση των γονέων η οποία θα αποδεικνύεται όπως ο νόμος ορίζει και θα είναι αξιόπιστη και έγγραφη.

Επιφυλάσσουμε κάθε δικαίωμά μας να τροποποιήσουμε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σχετική ανακοίνωση στην παρούσα ιστοσελίδα.

H χρήση της παρούσας ιστοσελίδας από εσάς υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά τους ακόλουθους όρους και βεβαιωθείτε ότι τους κατανοείτε. Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει και συνιστά αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που διατυπώνονται σε αυτή (εφεξής η «Σύμβαση»). Κατά καιρούς η παρούσα ιστοσελίδα θα υφίσταται τροποποιήσεις και για το λόγο αυτό θα πρέπει να ελέγχετε και διαβάζετε τους όρους χρήσης κάθε φορά που επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

Το Ghettoblaster.gr διατηρεί την παρούσα ιστοσελίδα για την προσωπική σας ψυχαγωγία, πληροφόρηση, επιμόρφωση και επικοινωνία. δεν έχετε δικαίωμα να αναπαράγετε, διανέμετε, τροποποιείτε, εκθέτετε, δημοσιεύετε ή δημιουργείτε παρεπόμενα προγράμματα, αναδιατάσσετε, διαβιβάζετε ή άλλως πως χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας καθ’ οπιονδήποτε τρόπο και μορφή ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ Ghettoblaster.gr . Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά αντίγραφο του υλικού στον προσωπικό σας υπολογιστή για ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΝ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διαγράψετε ή τροποποιήσετε οποιαδήποτε ένδειξη σχετική με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος ή οποιοδήποτε άλλου ιδιοκτησιακού δικαιώματος της Ghettoblaster.gr επί του συγκεκριμένου κάθε φορά υλικού.

Με εξαίρεση των παρατεθειμένων ανωτέρω, τίποτα από τα αναφερόμενα στους παρόντες όρους δεν δύναται να θεωρηθεί ότι συνιστά παραχώρηση οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλου είδους. Εάν είστε δικαιούχος δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και πιστεύετε ότι αυτό έχει παραβιαστεί καθ’ οπιονδήποτε τρόπο μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε άμεσα την εταιρεία Ghettoblaster.gr στη διεύθυνση Κατουνη 4, Λαδαδικα, T.K. 54625, Θεσσαλονικη, τηλ. 2310 543 858

To Ghettoblaster.gr προσβλέπει σε επικοινωνία μαζί σας. Ωστόσο κάθε φορά που επικοινωνείτε με το Ghettoblaster.gr πρέπει να έχετε υπόψη ότι το Ghettoblaster.gr δεν αποδέχεται ούτε εξετάζει οιεσδήποτε δημιουργικές ιδέες ή προτάσεις σας σχετικά με προϊόντα ή προωθητικά προγράμματα εκτός και αν ρητά έχει ζητήσει από εσάς την υλοποίησή τους ή την υποβολή σχετικής πρότασης. Για το λόγο αυτό παρακαλώ μην αποστέλλετε στο Ghettoblaster.gr δημιουργικό ή πρωτότυπο υλικό οποιουδήποτε είδους , ή άλλα προϊόντα, ή άλλες δημιουργικές προτάσεις, ιδέες, σημειώσεις, σχέδια, συλλήψεις ή άλλες πληροφορίες. Οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό διαβιβάζετε στην ιστοσελίδα μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως πως, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ερωτήσεων ή απαντήσεων, παρατηρήσεων, προτάσεων ή συναφών, καθίστανται πνευματική ιδιοκτησία του Ghettoblaster.gr και θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτική και δημόσιας χρήσης.

Οτιδήποτε διαβιβάζετε ή αποστέλλετε μπορεί να χρησιμοποιηθεί, χωρίς εσείς να δικαιούστε αποζημίωση, από το Ghettoblaster.gr, τη μητρική αυτής εταιρεία Ghettoblaster.gr ή τις συνδεδεμένες αυτών εταιρείες, ή να παραχωρηθεί η άδεια χρήσης από το Ghettoblaster.gr, τη μητρική αυτής εταιρεία Ghettoblaster.gr, ή τις συνδεδεμένες αυτών εταιρείες σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά για μίσθωση λίστας διευθύνσεων εφόσον επιτρέπεται κατά περίπτωση, προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών, αναπαραγωγή, αποκάλυψη, διαβίβαση, δημοσίευση, μετάδοση και καταχώρηση. Περαιτέρω, το Ghettoblaster.gr δικαιούται να χρησιμοποιεί ελεύθερα οποιαδήποτε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται σε οποιαδήποτε αποστολή σας γίνεται προς την παρούσα ιστοσελίδα για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της ανάπτυξης, κατασκευής και προώθησης των προϊόντων της χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες.

Το υλικό που εμπεριέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει τεχνικές ανακρίβειες ή άλλου είδους σφάλματα. Η χρήση και η περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα γίνεται αποκλειστικά και μόνον υπο ευθύνη σας Ούτε το Ghettoblaster.gr ούτε οποιοσδήποτε τρίτος που εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή θέση σε λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, τυχερή, παρεπόμενη, ή έμμεση ζημία που προκαλείται ή απορρέει από την πρόσβαση σε ή/και τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Το Ghettoblaster.gr δεν εγγυάται ότι οι λειτουργικές παράμετροι της παρούσας ιστοσελίδας θα είναι αδιατάρακτες ή ακώλυτες ή ότι η παρούσα ιστοσελίδα ή ο εξυπηρετητής (server) που την καθιστά διαθέσιμη είναι απρόσβλητοι από ιούς ή άλλα επιζήμια λειτουργικά συστήματα. Εάν η χρήση της ιστοσελίδας από εσάς ή το περιεχόμενο των δικτυακών ιστοτόπων έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη συντήρησης ή αντικατάστασης παγίων, υλικών, εξοπλισμού ή δεδομένων στον προσωπικό σας υπολογιστή το Ghettoblaster.gr δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση ανάληψης της σχετικής δαπάνης ή αποζημίωσης σας για τον ίδιο λόγο.

Διευκρινίζουμε ότι οτιδήποτε στην παρούσα ιστοσελίδα σας παρέχεται «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ» ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΝΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.

To Ghettoblaster.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα ιστοσελίδα οποτεδήποτε και χωρίς προτέρα ειδοποίηση.

Το Ghettoblaster.gr δεν έχει ελέγξει όλους τους δικτυακούς τόπους στους οποίους έχετε πρόσβαση μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω της παρούσας. Η σύνδεση με αυτές τις ιστοσελίδες μέσω της παρούσας δεν συνιστά ούτε υποδηλώνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποδοχή ή υποστήριξη των ιστοσελίδων αυτών και του περιεχομένου τους. Η σύνδεση με τις ιστοσελίδες αυτές ή σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Το Ghettoblaster.gr περαιτέρω δεν εγγυάται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται όπως ο νόμος προβλέπει κατά την επίσκεψή σας σε ιστοσελίδες άλλες πέραν της παρούσας.

Το Ghettoblaster.gr δικαιούται να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους από καιρού εις καιρόν είτε επικαιροποιώντας είτε τροποποιώντας την παρούσα καταχώρηση, οι δε αναθεωρημένοι όροι θα τίθενται σε ισχύ από τη σχετική καταχώρηση. Το Ghettoblaster.gr ελέγχει και διαχειρίζεται την παρούσα ιστοσελίδα από τα κεντρικά της γραφεία στην Ελλάδα (Θεσ/νικη) και δεν δηλώνει καθ οιονδήποτε τρόπο ότι αυτό το υλικό είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε άλλες τοποθεσίες. Εάν χρησιμοποιείτε τον παρόντα δικτυακό τόπο από άλλη εγκατάσταση, φέρετε ευθύνη για την συμμόρφωση σας με την κατά τόπο εφαρμοστέα νομοθεσία και εν προκειμένω στην εφαρμοστέα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετική νομοθεσία.

Τα προϊόντα διατίθενται σε πολλά μέρη στον κόσμο. Στην παρούσα ιστοσελίδα ωστόσο ενδέχεται να προβάλλονται προϊόντα που δεν διατίθενται παντού. Εάν κάποιοι από τους παρόντες όρους δεν τυγχάνουν εφαρμογής, οι συγκεκριμένοι όροι θα λαμβάνονται υπόψη σε συνδυασμό με το εφαρμοστέο κατά περίπτωση δίκαιο, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατόν, ενώ οι υπόλοιποι όροι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

Οτιδήποτε βλέπετε ή διαβάζετε στην παρούσα ιστοσελίδα θα το εκλαμβάνετε ως ανήκον στην πνευματική ιδιοκτησία του Ghettoblaster.gr, της μητρικής αυτής εταιρείας Ghettoblaster.gr και των συνδεομένων με αυτές εταιρειών εκτός και αν προβλέπεται το αντίθετο και δεν δικαιούστε να κάνετε χρήση χωρίς την έγγραφη άδεια του Ghettoblaster.gr εκτός και αν άλλως προβλέπεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή στο λεκτικό της παρούσας ιστοσελίδας. Το Ghettoblaster.gr ούτε εγγυάται ούτε και δηλώνει ότι η χρήση από εσάς του υλικού που εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων που δεν ανήκουν στο Ghettoblaster.gr, στη μητρική αυτής εταιρεία Ghettoblaster.gr ή στις συνδεδεμένες αυτών εταιρείες. Εικόνες, φωτογραφίες ή απεικονίσεις που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένου του εμπορικού διασχηματισμού των προϊόντων που διανέμει το Ghettoblaster.gr στην Ελλάδα είτε ανήκουν είτε χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας από το Ghettoblaster.gr. Η χρήση του υλικού αυτού από εσάς ή από οποιονδήποτε άλλο κατόπιν δικής σας εξουσιοδότησης, απαγορεύεται εκτός και αν ρητά επιτρέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης ή παρέχεται σχετικά ειδική άδεια σε κάποιο άλλο σημείο της παρούσας ιστοσελίδας. Κάθε χρήση χωρίς εξουσιοδότηση των εικόνων δύναται να παραβιάζει τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, των εμπορικών σημάτων, της ιδιωτικής ζωής και της δημοσιότητας καθώς και κανονισμούς και διατάξεις σχετικά με την επικοινωνία.

Τα σήματα προϊόντων, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσιών (συλλογικά τα «Εμπορικά Σήματα») που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι καταχωρημένα ή μη εμπορικά σήματα του Ghettoblaster.gr, της μητρικής αυτής Ghettoblaster.gr, ή συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών καθώς και τρίτων. Τίποτα στην παρούσα ιστοσελίδα δε δύναται να εκληφθεί από εσάς ως παραχώρηση ή εκχώρηση, είτε σιωπηρά, είτε κατά τεκμήριο είτε άλλως πως, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Ghettoblaster.gr, της μητρικής αυτής Ghettoblaster.gr, ή οποιουδήποτε τρίτου που ενδέχεται να έχει δικαιώματα επί των Εμπορικών Σημάτων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Η μη ορθή ή / και παράνομη χρήση των Εμπορικών Σημάτων που εμφανίζονται στην παρούΛσα ιστοσελίδα, ή οποιοδήποτε περιεχομένου της παρούσας, με την εξαίρεση των προαναφερομένων, απαγορεύεται αυστηρά και ρητά.

Συνέχεια